skip to Main Content

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden IMK Sparren B.V.

    1. Algemeen

     01.1 Met de Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld de partij die opdracht geeft.
     01.2 De opdracht wordt door de Opdrachtgever verstrekt aan IMK Sparren B.V. (“IMK Sparren”)
     01.3 De Opdracht wordt namens IMK Sparren uitgevoerd door een door IMK Sparren geselecteerde IMK Sparring Partner (“ISP”).


    2. Toepasselijkheid

     Alle aan IMK Sparren verstrekte opdrachten (waaronder vervolgopdrachten) worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Aanvaarding door IMK Sparren van een aanbod van een Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)
     voorwaarden omvat nadrukkelijk niet de aanvaarding van deze voorwaarden van de opdrachtgever.


    3. Totstandkoming van de overeenkomst

     03.1 De overeenkomst wordt aangegaan nadat tussen de Opdrachtgever en één van de ISP een “kennismakingsgesprek” heeft plaatsgevonden. Dit “kennismakingsgesprek” is voor de Opdrachtgever kosteloos en vrijblijvend.
     03.2 wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij uit de inhoud, de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een andere periode is aangegaan.
     03.3 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is niet mogelijk.
     03.4 Uiterlijk 1 maand voor het einde van de looptijd van het contract, zullen partijen in overleg treden over het voortzetten van het traject en de condities waaronder het traject wordt voortgezet.


    4. Uitvoering van de opdracht

     04.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverbintenis.
     04.2 Opdrachtgever zal met de ISP in onderling overleg de invulling van de overeenkomst afspreken. Uitgangspunt is circa 25 uur aan contacturen (“Sparren”) op jaarbasis in een aantal vaste sessies en met flexibiliteit als dat nodig is.
     04.3 De dienstverlening van IMK Sparren aan Opdrachtgever zal plaatsvinden op basis van het door IMK Sparren opgestelde Manifest.


    5. Geheimhouding

     05.1 Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht heeft tot bekendmaking, verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot de informatie die IMK Sparren via Opdrachtgever te weten komt, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords, tegenover derden.
     05.2 IMK Sparren is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval IMK Sparren voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
     05.3 IMK Sparren zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door haar ingeschakelde ISP’s.
     05.4 Mocht ondanks alle voorzorgsmaatregelen sprake zijn van een datalek en informatie van Opdrachtgever (mogelijk) ter kennis van derden zijn gekomen, zal IMK Sparren Opdrachtgever hier per omgaande over informeren.


    6. Honorarium

     06.1 Het aan IMK Sparren toekomende honorarium wordt bepaald zoals omschreven in de opdrachtbevestiging en is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
     06.2 In de opdrachtbevestiging zal aangegeven worden of het honorarium in één termijn (per jaar), in 4 termijnen (kwartaal) of in 12 termijnen (per maand) wordt gefactureerd.
     06.3 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur. Alleen door betaling door overmaking op één van de ten name van IMK Sparren gestelde bank of girorekeningen tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de Opdrachtgever.

    7. Aansprakelijkheid

     07.1 IMK Sparren zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van IMK Sparren in de gegeven omstandigheden kan worden verwacht.
     07.2 Indien een fout wordt gemaakt, doordat Opdrachtgever aan IMK onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is IMK Sparren voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
     07.3 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van IMK Sparren die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is IMK Sparren voor die schade slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag waarop de door IMK Sparren afgesloten Beroep Aansprakelijkheidsverzekering (BAV) aanspraak geeft, inclusief het eigen risico dat IMK Sparren in verband met die verzekering draagt
     07.4 In geval, om welke reden dan ook, geen uitkering plaats vindt uit hoofde van de Beroeps Aansprakelijkheidsverzekering (BAV), is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het aan Opdrachtgever gefactureerde honorarium.
     07.5 IMK Sparren is hoe dan ook nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte of directe bedrijfsschade, winstderving en dergelijke.
     07.6 Opdrachtgever vrijwaart IMK Sparren voor elke aansprakelijkheid jegens derden.
     07.7 IMK Sparren is te allen tijde verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken, waarbij de opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

    8. Geheimhouding

     IMK Sparren mag, al dan niet in verband met de opdracht, de (persoons)gegevens van de opdrachtgever verwerken, bewaren, en ter kennis brengen van eenieder binnen de organisatie van IMK Sparren in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van relatiebeheer.


    9. Geheimhouding

     09.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en IMK Sparren waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
     09.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en IMK Sparren waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.


Back To Top