skip to Main Content

Ondernemersgerichte opleidingen voor medewerkers van gemeenten

Opleiding Bbz / Ioaz in de praktijk en Leergang Ondernemersregisseur

Wanneer ondernemers zich melden bij een ondernemersloket van de gemeente, is het van belang dat de betrokken medewerkers een goed beeld hebben van de verschillende oplossingsrichtingen en in staat zijn de (on)mogelijkheden van financiële regelingen te beoordelen en toe te passen binnen elke voorkomende situatie. Het IMK biedt een pallet aan opleidingen gericht op een goede uitvoering van de ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers, zodat medewerkers van de gemeente voldoende geëquipeerd hun werk kunnen doen.

Opleidingen voor medewerkers van gemeenten:

 • Het Bbz en de Ioaz in de praktijk – een basisopleiding waarbij de deelnemer kennis maakt met alle aspecten en wetgeving van het Bbz en de Ioaz en vele praktijkvoorbeelden.
 • Leergang Ondernemersregisseur, met diverse diepgaande modules gericht op de uitvoering van en begeleiding bij het Bbz, de Ioaz, inclusief de beoordeling van de levensvatbaarheid van de onderneming. Ook komen de corona steunmaatregelen aan bod. Aangezien het risico voor kredietverstrekking nu bij de gemeente ligt is er tevens specifieke aandacht voor effectief debiteurenbeheer. De leergang bestaat uit 5 modules.
Schrijf je direct in voor onze opleidingen
Ondernemersgerichte opleidingen voor medewerkers van gemeenten

In het onderstaande overzicht staan alle opleidingen. De startdatum geeft de eerste opleidingsdag aan. Door op de naam van de opleiding te klikken zie je de verschillende opleidingsdagen waarop de opleiding plaatsvindt.

 1. Selecteer de gewenste opleiding en kies de gewenste startdatum (tijdstip) van de opleiding door hierop te klikken;
 2. De gekozen opleiding wordt getoond met de verschillende opleidingsdagen en prijs;
 3. Kies voor 'Deelname toevoegen' en vul jouw naam, e-mail, mobiel en organisatie in en druk op 'Maak deelname';
 4. Je ontvangt direct een registratiebevestiging per e-mail met hierin alle informatie en jouw zaaknummer.

Doorgang van de opleidingen
Uiterlijk veertien dagen voor aanvang wordt besloten of er voldoende deelnemers zijn en of de opleiding doorgang kan vinden. Mocht deze worden geannuleerd, dan nodigen wij u uit om deel te nemen aan een opleiding op een alternatieve datum.

Afmelding en afwezigheid
Bij afmelding door de deelnemer aan de opleiding wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij afmelding minder dan veertien dagen voor aanvang van de opleiding, of bij afwezigheid zonder afmelding, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Uiteraard zullen wij ons uiterste best doen in goed overleg naar alternatieve data te zoeken voor deelname. Bent u na inschrijving, maar voor aanvang van de opleiding, verhinderd, dan is het laten deelnemen van een vervanger natuurlijk mogelijk.

Facturatie
Facturatie geschiedt na inschrijving voor de opleiding.

Vragen?

Wil je meer informatie over de opleidingsmogelijkheden of heb je specifieke vragen? Dan kun je altijd contact opnemen met Marloes van Hove, manager opleidingen, op 088 – 999 00 99 of via ons contactformulier.

hUlFk9-M_400x400
Bbz / Ioaz in de praktijk (2 daagse basisopleiding)
€ 695

Bbz / Ioaz in de praktijk (2 daagse basisopleiding)

Het Besluit bijstand zelfstandigen is een vangnet voor ondernemers die, bijvoorbeeld als gevolg van tegenslag of als gevolg van de coronacrisis, in de problemen zijn geraakt. Via de gemeente kunnen ondernemers een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning of een krediet. Dit geldt ook voor startende ondernemers en voor ondernemers die uitstromen uit de Participatiewet.

De tweedaagse basisopleiding behandelt alle relevante aspecten van de wet- en regelgeving rondom het Bbz, de Ioaz en de Participatiewet. Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd hoe e.e.a. in de praktijk werkt en toegepast wordt: van aanvraag tot en met de afhandeling.

Tijdens de opleiding wordt de artikelsgewijze theorie geïllustreerd aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden en korte oefeningen. Het programma biedt voldoende ruimte voor een actieve inbreng van de deelnemers, zoals inbreng van eigen casuïstiek, discussiemogelijkheden en uitwisseling van ervaringen.

Deze opleiding leidt tot een certificaat van deelname. Een theoretische onderbouwing van hetgeen in de opleiding wordt behandeld, wordt de deelnemers ter hand gesteld in de vorm van een syllabus.

Wat wordt er behandeld

 • Doel en bereik Bbz en Ioaz;
 • Overzicht Bbz 2004 / Besluit tot wijziging van het Bbz (2020);
 • Doelgroepbepaling;
 • Aanvraagtraject, afhandeling;
 • Uitgangspunten uit de Participatiewet;
 • Artikelsgewijze behandeling Participatiewet / Bbz 2004 / Ioaz;
 • Het uitvoeren van ‘om niet’ berekeningen;
 • Praktijkvoorbeelden en casuïstiek;
 • Actuele ontwikkelingen: theorie en praktijk.

Resultaat

Na afloop van de opleiding zijn de deelnemers een goede gesprekspartner voor ondernemers. Zij kunnen doelgroepen herkennen, en zij kunnen de aanvraag op grond van het Bbz 2004 en de Ioaz inhoudelijk aan de wetgeving toetsen. Deze basisopleiding biedt een brede kennis van de wetstechnische uitvoering van deze regelingen.

Deelnemers

De opleiding Bbz / Ioaz in de praktijk is bestemd voor medewerkers die brede en direct toepasbare kennis over het Bbz 2004 en de Ioaz willen opdoen. Deelnemers zijn veelal de medewerkers die belast zijn of worden met de (dagelijkse) uitvoering van het Bbz, de Ioaz en de Tozo; of medewerkers die hier vanuit het werk indirect of direct mee te maken hebben, zoals medewerkers ondernemersloket, schuldhulpverleners of kwaliteits- en beleidsmedewerkers.

Leergang Ondernemersregisseur (5 modules, totaal 7 dagen)

De Ondernemersregisseur is voor ondernemers met een hulpvraag het eerste aanspreekpunt bij een gemeente en vervult een belangrijke regierol in het bepalen van de oplossingsrichting en de ondersteuningsmogelijkheden.

Het IMK heeft voor medewerkers van gemeenten een modulaire leergang tot Ondernemersregisseur ontwikkeld waarbij niet alleen de benodigde kennis en deskundigheid wordt verkregen, maar ook de benodigde vaardigheden worden ontwikkeld: van kennis van wetgeving, tot vroegsignalering, tot bepalen van de levensvatbaarheid van ondernemingen.

Deelnemers aan de volledige leergang verkrijgen het IMK certificaat “Ondernemersregisseur”.

Leergang Ondernemersregisseur (5 modules, totaal 7 dagen)
€ 3095

Leergang Ondernemersregisseur: Opbouw

Om een goede basis te kunnen leggen voor het uitvoeren van alle werkzaamheden die bij de functie komen kijken, is binnen het leerprogramma een combinatie tussen een theoretische invulling en een praktische invulling essentieel. Het theoretisch kader is van belang om een goede inschatting te kunnen maken; dit gaat echter pas leven bij toepassing in de praktijk.

 • Het IMK biedt een hybride leermethodiek aan;
 • Klassikale opleiding van de lesstof;
 • Praktijkgericht leren: in kleinere groepen doornemen van en het oefenen met cases, aan de hand van werkelijke situaties uit de praktijk.

Periodiek wordt de mogelijkheid geboden om in een online leeromgeving lesstof te herhalen in de vorm van memoopleidingen (multiplechoice vraagstellingen).

Omdat na het toepassen van de stof in de praktijk vragen ontstaan, biedt het IMK nazorg aan. Deelnemers kunnen na afronding van de volledig leergang kosteloos gebruik maken van een nazorgperiode van drie maanden bestaande uit een helpdesk en online intervisiebijeenkomsten

Bij volledige deelname en met goed gevolg doorlopen van de opdrachten tijdens de opleidingen, leidt de leergang tot verkrijgen van het IMK certificaat “Ondernemersregisseur”.

Module 1: Bedrijfseconomische analyse Bbz

Het verkrijgen van inzicht in het financiële reilen en zeilen van een bedrijf en het kunnen lezen van jaarcijfers en belastingaangiften. Meer informatie?

Module 2: Effectieve gespreksvoering en vroegsignalering

Inhoudelijk gesprekspartner voor ondernemers en het tijdig signaleren van problemen en bepalen van juiste interventie. Meer informatie?

Module 3: Oplossingen voor ondernemers met een hulpvraag

Toepasbaarheid van verschillende opties om ondernemers in geldnood te ondersteunen, bij bedijfsbeëindiging of doorstart. Meer informatie?

Module 4: Zelfstandig adviseur levensvatbaarheid ondernemingen (Zalo)

Zelfstandig uitvoeren van levensvatbaarheidsonderzoeken. Meer informatie?

Module 5: Effectief debiteurenbeheer Bbz / Tozo

Het op orde brengen en optimaal beheren van de debiteurenportefeuille. Meer informatie?

Leergang Ondernemersregisseur: Resultaat

De getrainde Ondernemersregisseur is in staat om passende ondersteuning aan een ondernemer met een hulpvraag te bieden, zodat deze zo spoedig mogelijk weer zelfredzaam is.

Na afronding van de leergang:

 • Is de Ondernemersregisseur in staat om het gesprek aan te gaan met de ondernemer die zich meldt voor ondersteuning en spreekt daarbij de taal van de ondernemer.
 • Heeft de Ondernemersregisseur kennis van ondernemers-, financiële, belastingtechnische en bedrijfsorganisatorische zaken en kan die inzichten inzetten bij de advisering aan ondernemers.
 • Is de Ondernemersregisseur op de hoogte van de mogelijkheden op het gebied van de wet- en regelgeving van de ondernemersregelingen
  (zoals bijvoorbeeld het Bbz, de Ioaz of de Tozo), en kan deze toepassen.
 • Is de Ondernemersregisseur op de hoogte van aanpalende kennisgebieden, zoals overige wet- en regelgeving binnen het sociale domein.
 • Heeft de Ondernemersregisseur kennis van het relevante netwerk voor ondernemers binnen en buiten de gemeente en leert dit uit te bouwen en in te zetten.
 • Is de Ondernemersregisseur in staat tot vroegsignalering van de noodzaak tot toepassing van een wettelijke regeling, van risico’s op het gebied van kredietterugbetalingen, van de noodzaak tot verwijzing naar maatschappelijk werk en de noodzaak tot verwijzing naar schuldhulpverlening.
 • Kan de Ondernemersregisseur zelfstandig een eenvoudig/ gemiddeld complex levensvatbaarheidsonderzoek uitvoeren.
 • Kan de Ondernemersregisseur een inschatting maken van de complexiteit van een casus en een afweging maken tot het uitvoeren van zelfstandig onderzoek en/of het uitbesteden van het onderzoek.
Schrijf je direct in voor onze opleidingen
Ondernemersgerichte opleidingen voor medewerkers van gemeenten

In het onderstaande overzicht staan alle opleidingen. De startdatum geeft de eerste opleidingsdag aan. Door op de naam van de opleiding te klikken zie je de verschillende opleidingsdagen waarop de opleiding plaatsvindt.

 1. Selecteer de gewenste opleiding en kies de gewenste startdatum (tijdstip) van de opleiding door hierop te klikken;
 2. De gekozen opleiding wordt getoond met de verschillende opleidingsdagen en prijs;
 3. Kies voor 'Deelname toevoegen' en vul jouw naam, e-mail, mobiel en organisatie in en druk op 'Maak deelname';
 4. Je ontvangt direct een registratiebevestiging per e-mail met hierin alle informatie en jouw zaaknummer.

Doorgang van de opleidingen
Uiterlijk veertien dagen voor aanvang wordt besloten of er voldoende deelnemers zijn en of de opleiding doorgang kan vinden. Mocht deze worden geannuleerd, dan nodigen wij u uit om deel te nemen aan een opleiding op een alternatieve datum.

Afmelding en afwezigheid
Bij afmelding door de deelnemer aan de opleiding wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij afmelding minder dan veertien dagen voor aanvang van de opleiding, of bij afwezigheid zonder afmelding, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Uiteraard zullen wij ons uiterste best doen in goed overleg naar alternatieve data te zoeken voor deelname. Bent u na inschrijving, maar voor aanvang van de opleiding, verhinderd, dan is het laten deelnemen van een vervanger natuurlijk mogelijk.

Facturatie
Facturatie geschiedt na inschrijving voor de opleiding.

Incompany (maatwerk)

De leergang Ondernemersregisseur kan ook incompany georganiseerd worden, of zelfs een geheel op jouw organisatie afgestemde opleiding. Ook is het mogelijk om losse modules op locatie te verzorgen. Wij doen je graag een maatwerkvoorstel.

Wil je meer informatie over de opleidingsmogelijkheden of heb je specifieke vragen? Dan kun je altijd contact opnemen met Marloes van Hove, manager opleidingen, op 088 – 999 00 99 of via onderstaand contactformulier.

Laat jouw gegevens achter en wij nemen contact op!


  Jouw gegevens zijn veilig. We zullen ze nooit aan derden verstrekken.

  Losse modules

  Het is tevens mogelijk om uitsluitend een of meerdere losse modules te volgen, op basis van beschikbaarheid. Inschrijven van losse modules is niet mogelijk via de website, maar wij doen u graag een voorstel. Het deelnemen aan losse modules leidt niet tot een IMK certificaat.

  Kosten: Leergang Ondernemersregisseur per losse module
  Module 1: Bedrijfseconomische analyse Bbz € 795
  Module 2: Effectieve gespreksvoering en vroegsignalering € 495
  Module 3: Oplossingen voor ondernemers met een hulpvraag € 495
  Module 4: Zelfstandig adviseur levensvatbaarheid ondernemingen (Zalo) € 995
  Module 5: Effectief debiteurenbeheer Bbz / Tozo € 495

  Over ons

  IMK ondersteunt reeds 70 jaar gemeenten met ondernemersvraagstukken, van ondersteuning bij (her-)starten, tot bemannen van ondernemersloketten, het trainen van ondernemersspecialisten of het bepalen van levensvatbaarheid. Daarnaast biedt het IMK ook direct aan ondernemers diensten aan, zoals overname begeleiding, bemiddeling bij financiering, begeleiding bij WHOA-trajecten en mediation bij conflicten.

  Met een focus uitsluitend op het MKB, is het IMK expert in de situaties waar kleine ondernemingen mee te maken krijgen, en de wetgeving rondom regelingen voor ondernemers. Onze docenten brengen hun jarenlange kennis en ervaring graag over.

  Back To Top