skip to Main Content

Bekijk hier alle cursussen en opleidingen die wij aanbieden.

IMK opleidingen | Leergang Ondernemersregisseur

De Ondernemersregisseur is voor ondernemers het eerste aanspreekpunt bij een gemeente en vervult een belangrijke regierol in het bepalen van de oplossingsrichting en de ondersteuningsmogelijkheden. Het takenpakket van een Ondernemersregisseur is breed en het goed uitvoeren van deze functie is momenteel belangrijker dan ooit omdat veel ondernemers zoekend zijn naar oplossingen.

Wij hebben voor medewerkers van gemeenten een leergang tot Ondernemersregisseur ontwikkeld waarbij niet alleen de benodigde kennis en deskundigheid wordt verkregen, maar ook de benodigde vaardigheden worden ontwikkeld.

De leergang kan doorlopen worden als geheel opleidingsprogramma, welke afgesloten wordt met het certificaat Ondernemersregisseur. Tevens bestaat de mogelijkheid om één of meerdere losse trainingen uit deze leergang te volgen.

Doelstelling & doelgroep

De getrainde Ondernemersregisseur is in staat om passende ondersteuning aan een ondernemer met een hulpvraag te bieden, zo dat deze zo spoedig mogelijk weer zelfredzaam is.

De leergang tot Ondernemersregisseur is bestemd voor medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij de advisering aan ondernemers, de uitvoering van de ondernemersregelingen zoals het Bbz, of schuldhulpverlening aan ondernemers.

Opbouw & leermethodiek

De leergang tot Ondernemersregisseur bestaat uit de volgende trainingen:

  • Training 1: Basistraining Bbz / Ioaz
   Kosten € 595 exclusief btw
  • Training 2: Bedrijfseconomische analyse Bbz
   Kosten € 595 exclusief btw
  • Training  3: Effectief debiteurenbeheer Bbz / Tozo
   Kosten € 395 exclusief btw
  • Training 4: Regie in vroegsignalering en gespreksvaardigheden – Inhoudelijk gesprekspartner voor ondernemers
   Kosten € 395 exclusief btw
  • Training 5: Stoppen of doorgaan – Begeleiden van ondernemers naar financiële zelfredzaamheid
   Kosten € 395 exclusief btw
  • Training 6: Zelfstandig adviseur levensvatbaarheid ondernemingen (Zalo) – Zelfstandig uitvoeren van levensvatbaarheidsonderzoeken
   Kosten € 895 exclusief btw

Om een goede basis te kunnen leggen voor het uitvoeren van alle werkzaamheden die bij de functie komen kijken, is binnen het leerprogramma een combinatie tussen een theoretische invulling en een praktische invulling essentieel. Het theoretisch kader is van belang om een goede inschatting te kunnen maken; dit gaat echter pas leven bij toepassing in de praktijk. De kosten van de totale leergang tot Ondernemersregisseur zijn € 3.200 exclusief btw bij deelname aan alle 6 trainingen.

Training 1: Basistraining Bbz / Ioaz

De 2-daagse training ‘Basistraining Bbz / Ioaz’ is bestemd voor de medewerkers die belast zijn of worden met de (dagelijkse) uitvoering van de Tozo, het Bbz 2004 en de Ioaz en een brede(re) kennis wensen van de wetstechnische uitvoering van deze regelingen.

Een theoretische onderbouwing van hetgeen in de training wordt behandeld, wordt de deelnemers ter hand gesteld in de vorm van een syllabus. Gedurende de training wordt de artikelsgewijze theorie geïllustreerd aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden en korte oefeningen. Het programma biedt voldoende ruimte voor een actieve inbreng van de deelnemers, discussiemogelijkheden en uitwisseling van ervaringen.

Na afloop van de training zijn de deelnemers een goed gesprekspartner voor ondernemers die een aanvraag op grond van de Tozo, het Bbz 2004 en de Ioaz willen indienen en kunnen zij de aanvragen inhoudelijk aan de wetgeving toetsen. De volgende onderwerpen komen in deze training aan bod:

 • Inleiding Bbz 2004/Besluit tot wijziging van het Bbz (2020)
 • Verschillende doelgroepen
 • Uitgangspunten uit de PW en het aanvraagtraject
 • Artikelsgewijze behandeling PW/Bbz 2004/Ioaz
 • De ‘om niet’ berekeningen
 • Aanvullende relevante wet- en regelgeving/Tozo
 • Actuele ontwikkelingen en de praktijk
 • Behandeling van casuïstiek

Training 2: Bedrijfseconomische analyse Bbz

De 2-daagse training ‘Bedrijfseconomische analyse Bbz’ zoomt in op de bedrijfseconomische aspecten van een mkb-bedrijf, waardoor de deelnemers na afloop van de training jaarcijfers en belasting-aangiften goed kunnen doorgronden. Hierdoor wordt er snel inzicht in de financiële positie van een bedrijf verkregen, kan deze beter worden beoordeeld en kunnen beslissingen omtrent noodzakelijke financiering (herfinanciering/investeringen) goed worden genomen. De volgende onderwerpen komen in deze training aan bod:

 Analyse jaarcijfers

 • Werkkapitaal als graadmeter
 • Liquiditeit en solvabiliteit
 • Analyse winst- en verliesrekening

 Kostenbeheersing en kengetallen

 • Cash-flow
 • Kritisch bekijken van kosten
 • Kostprijsberekeningen
 • Financiële kengetallen

Financiële doelstellingen

 • Formuleren van doelstellingen
 • Exploitatiebegrotingen
 • Liquiditeitsprognose
 • Andere begrotingen

Kader financieel management

 • Balanswaardering (fiscaal en bedrijfseconomisch)
 • De verhouding financieel management t.o.v. andere beleidsgebieden
 • Informatiebehoefte
 • Instrumenten voor het voeren van een verantwoord debiteurenbeleid

Training 3: Effectief debiteurenbeheer Bbz / Tozo

De ééndaagse training ‘Effectief debiteurenbeheer Bbz / Tozo’ is bestemd voor medewerkers die betrokken zijn bij het verstrekken en terugvorderen van Bbz-leningen en Tozo-kredieten, zoals Bbz-consulenten, kwaliteitsmedewerkers, debiteuren medewerkers en administratief medewerkers.

Door de wijziging van de financierings-systematiek per 01 januari 2020 is het financieel risico van de terugbetaling van Bbz-gelden grotendeels naar de gemeente verlegd. Het voeren van effectief debiteurenbeheer is dan ook van belang. Deze training draagt bij aan het verder optimaliseren van het debiteurenbeheer binnen uw gemeente, waarbij een positieve ontwikkeling de financiële positie wordt beoogd. De volgende onderwerpen komen in deze training aan bod:

Verstrekking en debiteurenbeheer

 • Inleiding en actualiteiten m.b.t. het Bbz
 • Vormen van Bbz-vorderingen (verstrekking lo en/of krediet)
 • Mogelijkheden van bijstand om niet
 • Financieringssystematiek
 • Vestiging van zekerheden (pandrecht/recht van hypotheek)
 • Verplichtingen van zelfstandigen
 • Uitstel of verlaging van betaling bij betalingsproblemen
 • Acties bij betalingsproblemen als er een Tozo-krediet is verstrekt
 • Tips voor efficiënt debiteurenbeheer (opstellen instructie (her-)onderzoeken)

Terugvordering en invordering

 • Terugvorderen van Bbz-vorderingen
 • Terugvorderen van Tozo-kredieten
 • Uitwinnen van gestelde zekerheden
 • 5-jaarstermijn na bedrijfsbeëindiging
 • Invordering van Bbz-vorderingen
 • Mogelijkheden van afkoop en kwijtschelding ten aanzien van Bbz-vorderingen
 • Tips voor een efficiënte uitvoering van de terug- en invordering
 • Behandeling van casuïstiek

Training 4: Regie in vroegsignalering en gespreksvaardigheden

Inhoudelijk gesprekspartner voor ondernemers

De ééndaagse training ‘Regie in vroegsignalering en gespreksvaardigheden’ is bestemd voor medewerkers die binnen de gemeente het (eerste) aanspreekpunt zijn voor ondernemers met een hulpvraag.

Na afloop van de training zijn de deelnemers een volwaardig gesprekspartner voor ondernemers, zowel inhoudelijk als in vorm. Zij spreken de taal van de ondernemer en zijn in staat om snel een gedegen probleemanalyse te maken, hebben kennis van de mogelijkheden binnen de gemeente, het netwerk en daarbuiten (denk aan alternatieve financieringen) en kunnen de juiste oplossingsrichting voor de vraag van de ondernemer benoemen. Daarnaast leren de deelnemers hun communicatie te optimaliseren en af te stemmen op de ontvanger, actief te luisteren, slechtnieuwsgesprekken te voeren, draagvlak te creëren bij de ondernemer en om te gaan met weerstand en emotie. De volgende onderwerpen komen in deze training aan bod:

Algemene Gespreksvaardigheden

 • Communicatie (verbaal/non-verbaal) afstemmen op ontvanger
 • Feedback geven
 • Actief Luisteren
 • Adviseren (bij adviesgesprek en bij slecht nieuwsgesprek)
 • Creëren van draagvlak en acceptatie

Het adviesgesprek – inhoudelijk

 • Bedrijfseconomische begrippen
 • Hoe kom je tot een probleemanalyse op hoofdlijnen?
 • Welke elementen in het gesprek zijn nuttig voor vroegsignalering?
 • Hoe bepaal je de juiste oplossingsrichting?
 • De multidisciplinaire benadering
 • Hoe stel je de mogelijkheden en onmogelijkheden vast op grond van de ondernemersregelingen (Bbz / Ioaz)?
 • Hoe stel je vast of er alternatieven zijn?
 • Inzet van ketenpartners en het netwerk

Het slechtnieuwsgesprek – inhoudelijk

 • Het voeren van een slechtnieuwsgesprek
 • Omgaan met emoties
 • Praktijksituaties

Training 5: Stoppen of doorgaan

Begeleiden van ondernemers naar financiële zelfredzaamheid

In de ééndaagse training ‘Stoppen of doorgaan’ wordt ingezoomd op het voeren van een Stoppen of doorgaan-gesprek. De deelnemers zijn na afloop in staat om vast te stellen wat voor een ondernemer de kortste en meest passende route naar financiële zelfredzaamheid is en of bedrijfsbeëindiging noodzakelijk is. Zij kunnen een stappenplan maken, begeleiding bieden (regierol) en doorverwijzen naar ketenpartners indien nodig. De volgende onderwerpen komen in deze training aan bod:

Inventarisatie en triage

 • Check op financiële fitheid bedrijfsvoering
 • Brancheperspectieven en markmogelijkheden
 • Lichte toets op levensvatbaarheid
 • Definiëring en urgentiebepaling van de hulp
 • De multidisciplinaire benadering
 • Stoppen of doorgaan-gesprek
 • Gespreksvaardigheden

Advisering

 • Bepalen van de risico’s bij stoppen
 • Opstellen van een plan van aanpak voor een veilige bedrijfsbeëindiging
 • Doorverwijzen naar ketenpartners 

Visie voor toekomstige inkomensvoorziening

 • Vaststellen van competenties
 • Bepalen van de kortste weg naar financiële zelfredzaamheid

Training 6: Zelfstandig adviseur levensvatbaarheid ondernemingen (Zalo)

Zelfstandig uitvoeren van levensvatbaarheidsonderzoeken

Met deze 2-daagse training worden gemeentelijke medewerkers opgeleid voor de zelfstandige uitvoering van een levensvatbaarheidsonderzoek in het kader van de Bbz-regeling. De deelnemers krijgen inzicht in de aanpak van de verschillende onderzoeksfases te weten: de screening, de analyse en de rapportage. Wij werken hierbij met diverse casussen en voorbeelden uit de praktijk.

Na de training kunnen de deelnemers jaarstukken en belastingaangiften van een mkb-bedrijf beter doorgronden, waardoor de financiële positie kan worden beoordeeld. Er kan tevens een goede inschatting gemaakt worden van de complexiteit van een aanvraag, waarbij bijvoorbeeld via het (gemeentelijk) afwegingskader bepaald kan worden om een onderzoek al dan niet zelfstandig uit te voeren. Adviezen, omtrent de levensvatbaarheid en de oplossingsrichting, worden zelfstandig opgesteld en cijfermatig onderbouwd d.m.v. financiële prognoses. Het programma is als volgt:

Het levensvatbaarheidsonderzoek en aanpak

 • Begrip levensvatbaarheid
 • Wettelijke kaders
 • Doel en kwaliteit van het onderzoek
 • Aanpak van het onderzoekstraject

Screening

 • Voorbereiding levensvatbaarheidsonderzoek
 • Het adviesgesprek
 • Voorlopige conclusie t.a.v. complexiteit en risico
 • Voorliggende voorzieningen
 • Vaststellen oplossingsrichting en de bijstands-/financieringsbehoefte

 Analyse

 • Ondernemersanalyse
  • De acht domeinen van ondernemerskwaliteit
  • Het zelfbeeld van de ondernemer
  • Interpretatie van de ondernemerstest
  • Eindoordeel ondernemerscapaciteiten
 • Commerciële analyse
  • Bedrijfsprofiel
  • Branche-informatie en -bronnen
  • Marktpositie
  • Klantprofielen en -tevredenheid
  • Concurrentie- en locatieanalyse
  • Eindoordeel commerciële analyse
 • Financiële analyse & prognoses
  • Begrippenkader financiële analyse
  • Het lezen van financiële gegevens en benchmarks
  • Vermogenspositie zakelijk en privé
  • Opstellen exploitatieprognoses
  • Vaststellen privé-onttrekkingen
  • Vaststellen aflos- en betaalcapaciteit
  • Zekerheden en voorwaarden
  • Risicobeoordeling en risicobeperkende maatregelen

Rapport

 • Formuleren definitief advies levensvatbaarheid
 • Aanbevelingen
 • Rapportage en communicatie (creëren van een gedragen advies)

Training 1: Basistraining Bbz / Ioaz
(2-daagse training) Kosten € 595 exclusief btw

 • 7 en 14 september 2021
 • 30 november en 7 december 2021

Training 2: Bedrijfseconomische analyse Bbz
(2-daagse training) Kosten € 595 exclusief btw

 • 18 en 25 mei 2021
 • 23 en 28 september 2021
 • 14 en 21 december 2021

Training  3: Effectief debiteurenbeheer Bbz / Tozo
Kosten € 395 exclusief btw

 • 8 juni 2021
 • 12 oktober 2021
 • 11 januari 2022

Training 4: Regie in vroegsignalering en gespreksvaardigheden – Inhoudelijk gesprekspartner voor ondernemers
Kosten € 395 exclusief btw

 • 1 juni 2021
 • 9 september 2021
 • 5 oktober 2021
 • 2 december 2021

Training 5: Stoppen of doorgaan – Begeleiden van ondernemers naar financiële zelfredzaamheid
Kosten € 395 exclusief btw

 • 23 november 2021

Training 6: Zelfstandig adviseur levensvatbaarheid ondernemingen (Zalo) – Zelfstandig uitvoeren van levensvatbaarheidsonderzoeken
(2-daagse training) Kosten € 895 exclusief btw

 • 19 en 26 oktober 2021
 • 18 en 25 januari 2022
Schrijf je direct in of laat jouw gegevens achter en wij nemen contact op!
  Jouw gegevens zijn veilig. We zullen ze nooit aan derden verstrekken.

  Back To Top