skip to Main Content

VEELGESTELDE VRAGEN VANUIT DE
NL LEERT DOOR REGELING

Goed dat je deelneemt aan het NL Leert Door Traject. Op deze pagina vind je de meeste gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden.

VEELGESTELDE VRAGEN VANUIT DE
NL LEERT DOOR REGELING

Goed dat je deelneemt aan het NL Leert Door Traject. Op deze pagina vind je de meeste gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden.

HET TRAJECT

Wat houdt een gratis traject in?

Het traject bestaat uit het maken van een test en 3 gesprekken van in totaal 4 uur met een gekwalificeerde coach. Het NLD-traject heeft een waarde van € 700. De subsidie wordt na het positief afronden van het NLD-traject aan IMK overgemaakt en daarmee wordt de coach betaald voor zijn tijdsinvestering en werkzaamheden. Voor jou zitten hier geen kosten aan vast. Wel hechten wij waarde aan jouw commitment en inzet om een goed resultaat te behalen.

Wat wordt er van mij verwacht?

We verwachten van iedereen die het NLD-traject begint het commitment om het traject volledig af te ronden (inclusief de handtekeningen op de documenten), zich in te zetten bij de afspraken en zich af te melden in het geval een geplande afspraak niet kan doorgaan (zie ook: Hoe kan ik mijn afspraak verplaatsen?). We gaan ervan uit dat ons traject voor alle deelnemers waardevol is en dat is ook wat we terughoren van de deelnemers.

Is de NLD inschrijving overdraagbaar?

Nee. Het trajct is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Heb ik na afronding van het traject verplichtingen?

Nee. Na afronding van het NLD-traject heb je geen verplichtingen meer naar IMK. Wel staat het jou uiteraard vrij om andere diensten van ons af te nemen.

AFSPRAKEN

Hoe kan ik mijn afspraak verplaatsen?

Het kan door omstandigheden zijn dat je jouw afspraak wil verplaatsen. Indien je jouw geplande afspraak voor het eerste gesprek wil verplaatsen dan kan je ons bereiken op telefoonnummer (088) 999 00 20. Wil je jouw tweede of derde gesprek verplaatsen dan kan je dit met jouw coach bespreken. De contactgegevens van de coach staan in de mail en bevestiging van IMK.

Hoeveel gesprekken krijg ik met de coach?

Het NLD-traject bestaat uit 3 gesprekken van 80 minuten (1:20 uur). In totaliteit heb je recht op 4 begeleidingsuren.

Heb ik keuze uit een coach?

Indien je dit vooraf hebt aangegeven wel. Is dit niet aangegeven dan wordt er telefonisch contact opgenomen om een afspraak te plannen. In dit gesprek word je gevraagd naar jouw branche, regio en vraagstelling. Op basis van jouw verstrekte informatie word je aan de coach gekoppeld, die het beste bij jouw opgave aansluit.

Hoe vinden de gesprekken plaats?

Vanwege de huidige Covid-19 ontwikkelingen kiezen wij ervoor om de gesprekken online te laten verlopen. Wij maken hierbij gebruik van het programma Zoom. Indien je een fysieke afspraak wenst dan kan je dit bij de coach aangeven. Het is vervolgens aan de coach of deze hiermee instemt. De overheid geeft aan dat de gesprekken online dienen plaats te vinden.

Ik wil het traject annuleren

Het annuleren van een NLD-traject is mogelijk maar ook zonde, het betreft immers een persoonlijke registratie. Indien je overweegt om het traject te annuleren dan kan je dit bespreken met de coach of met een medewerker van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer (088) 999 00 20.

Wanneer heb ik voor het eerst contact met mijn coach?

Het eerste contact met de coach vindt plaats tijdens het eerste ontwikkeladviesgesprek. Deze eerste afspraak wordt ingepland door een collega van de coach. Wil je eerder contact opnemen met de coach? Dan kan je deze altijd even een mailtje sturen.

Kan ik overstappen naar een andere coach?

Bij hoge uitzondering is dit mogelijk als de samenwerking echt niet uit de verf komt. Gezien de korte duur van dit traject zijn we hier terughoudend in. Indien het echt nodig is, geef dit dan aan jouw coach aan en neem contact op met het belteam van IMK via telefoonnummer (088) 999 00 20.

Kan ik het traject voortijdig beëindigen?

Het is mogelijk om voortijdig te stoppen met het NLD traject. Je kan de door de overheid verstrekte voucher niet nogmaals gebruiken. Mocht je toch overwegen om voortijdig te stoppen, bespreek dit dan met jouw coach of bel ons op telefoonnummer (088) 999 00 20 om gezamenlijk tot een goede en passende oplossing te komen.

RAPPORTAGE

Welke informatie wordt doorgegeven aan de overheid?

Na afronding van het NLD-traject sturen wij de subsidieaanvraag in. Onderdeel van deze aanvraag is jouw BSN-nummer, de Verklaring Gegevens Gebruik en de Prestatieverklaring. De overige documenten kunnen voor controle door het Ministerie bij ons worden opgevraagd.

Waarvoor is de verklaring gegevens gebruik?

Om deel te nemen aan het traject is het noodzakelijk dat je akkoord gaat met dit document en deze ondertekent. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betaalt dit coachtraject; SZW wil middels deze verklaring jouw goedkeuring om te kunnen controleren of het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf dit traject goed heeft uitgevoerd. Daarom zal een controleur van SZW in de gegevens (inclusief verslagen) kunnen kijken. Deze controleur heeft geheimhoudingsplicht en bekijkt alleen of de aanvraag aan de eisen voldoet. Daarnaast wil SZW beoordelen of de subsidie goed is gebruikt en daarvoor onderzoek doen onder de deelnemers.

Heb ik inspraak in de rapportage?

De coach bespreekt samen met jou wat er in de rapportage komt. De rapportage is geheim en kan alleen worden ingezien door een controleur van SZW of voor kwaliteitscontrole.

Waarom geven wij informatie aan de overheid door?

Het NLD-traject is een door de overheid gesubsidieerd traject. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betaalt de kosten van de coaching en zij wil kunnen beoordelen of dat conform de gestelde eisen en voorwaarden is gedaan.

Wat staat er in de prestatieverklaring?

In de prestatieverklaring staat het aantal gesprekken die je met jouw coach hebt gevoerd en de gesprekstijd in minuten.

Welke documenten moet ik ondertekenen?

Voorafgaande aan het traject dien je de Verklaring Gegevens Gebruik te ondertekenen om te kunnen starten met het traject. Ter afronding van het NLD-traject dien je het gespreksverslag en ontwikkelplan (één PDF document) en de prestatieverklaring te ondertekenen. Hiervoor ontvang je steeds een link in jouw mail.

Hoe kan ik de documenten ondertekenen?

Voor het ondertekenen van de verklaring Gegevens Gebruik en de Prestatieverklaring maken wij gebruik van een digitale ondertekenlink. Je krijgt een mail van ons met daarin een link van Signhost om het PDF-document te ondertekenen. Je kan dit met je muis of vinger doen.

ARBEIDSMARKTSCAN

Waarom is er een arbeidsmarktscan?

Voor het NLD-traject dienen wij een externe arbeidsmarkt- of ondernemersscan te gebruiken. Wij hebben voor dit traject gekozen voor de testen: Loopbaanwaarden en Talenten & Competenties van Icares. De uitkomst van deze test is zowel voor werkzoekenden als voor ondernemers interessant. Na jouw aanmelding krijg je een uitnodiging per mail om de test(en) te maken. In het eerste gesprek stelt de coach met jou vast of er een verdere beroepentest of ondernemerstest nodig is. Indien je de Nederlandse taal onvoldoende beheerst dan is de test ook in enkele andere talen beschikbaar. Als je geen test kan maken om een andere reden bespreek dat dan met jouw coach.

Hoe kan ik inloggen?

Je kunt de arbeidsmarktscan direct starten via https://www.imk.nl/arbeidsmarktscan met de jouw e-mailadres en eerder verstuurde wachtwoord per e-mail. De e-mail met inloggegevensontvang je 2 weken voor je eerste afspraak. Wil je alvast eerder beginnen dan kan je jouw wachtwoord resetten om direct te beginnen.

ZOOM

Wanneer ontvang ik de digitale uitnodiging voor Zoom?

Je ontvangt een dag voor jouw afspraak de unieke link om aan de Zoom afspraak deel te nemen. Mocht het op de dag van de afspraak niet lukken, neem dan direct contact op met de coach. Het telefoonnummer heb je ontvangen in de welkomst e-mail.

Hoe werkt Zoom?

In de afspraakbevestiging staat een persoonlijke Zoom-link van de coach. Als je op deze link klikt, kom je in de wachtruimte en word je op de afgesproken datum en tijd door de coach toegelaten tot het gesprek. Zoom is te gebruiken met een mobiele telefoon, tablet, laptop of PC. Wel heb je hiervoor een werkende internetverbinding, microfoon en (web)cam nodig.

IDENTITEITSBEWIJS

Welk identiteitsbewijs is nodig?

Om deel te nemen aan het NLD-traject is een geldig legitimatiebewijs nodig: dit kan zijn een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Dit document gebruiken wij ter identificatie. Jouw identiteitsbewijs dient voor een mogelijke controle in het dossier te zijn opgenomen.

Waarom heeft IMK mijn BSN-nummer nodig?

Omdat het NLD-traject een op naam gesteld traject is en om de subsidieaanvraag te doen, hebben wij jouw BSN-nummer nodig. Indien je geen BSN-nummer op jouw identiteitskaart hebt dan verzoeken wij jou deze middels een ander bewijsstuk (verzekeringspas of belastingformulier) door te geven.

Waarvoor hebben jullie een identiteitsbewijs nodig?

Het NLD-traject is een persoonlijk en door de overheid gesubsidieerd traject. Hierdoor moeten wij jouw identiteit vaststellen en zijn wij verplicht om jouw BSN-nummer te noteren in de subsidieaanvraag. Een kopie van jouw identiteitskaart wordt niet meegestuurd naar de overheid.

Op welke wijze kan het identiteitsbewijs aan IMK worden verstrekt

Om jouw documenten veilig aan IMK te verstrekken, kan je gebruikmaken van de link: www.imk.nl/aanleveren. Let er hierbij op dat je kiest voor de optie ondernemer en dat je bij toelichting kiest voor jouw Zaaknummer. Deze kan je vinden in de mail die je van ons hebt ontvangen. Het is ook mogelijk om de mail die je van ons hebt ontvangen te beantwoorden met de gevraagde documenten in de bijlage.

Eventueel kan je jouw identiteitskaart scannen, bewerken en voorzien van een watermerk via de app KopieID van de overheid.

VEILIGHEID

In hoeverre heeft de coach van IMK geheimhouding?

Bij IMK is vertrouwelijkheid en integriteit van groot belang. Al onze coaches die worden ingezet voor het NLD-traject hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Ze werken bovendien volgens de gedragscode die de overheid voorschrijft. Deze is op verzoek beschikbaar.

Wat is de wettelijke basis waarop IMK het BSN-nummer en een kopie van een identiteitsbewijs mag vragen en 7 jaar mag bewaren?

Het ministerie heeft de bevoegdheid te controleren en maatregelen te nemen om fraude of oneigenlijk gebruik te voorkomen en op te sporen.
Het vierde lid van artikel 3 van de Kaderwet SZW-subsidies schrijft voor dat de subsidieontvanger bij het verstrekken van persoonsgegevens aan de minister, in verband met de besteding van de subsidie, het BSN van de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben dient te vermelden.
Daarnaast kan de minister op grond van artikel 3, derde lid, van de Kaderwet SZW-subsidies bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van subsidieverstrekking gebruikmaken van het burgerservicenummer (BSN), bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer met het oog op rapportage over en evaluatie van de besteding van subsidie.

Om de rechtmatigheid van de subsidieverlening uit publieke middelen vast te kunnen stellen is het noodzakelijk dat de subsidieaanvrager de identiteit van de deelnemer en de handtekening van de door de deelnemer ondertekende verplichte documenten met behulp van een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de deelnemer kan aantonen. Subsidieverlening is een publiekrechtelijke taak ten behoeve waarvan noodzakelijke (persoons)gegevens door de subsidieontvanger kunnen en moeten worden verstrekt. Als de besteding van de verleende subsidiegelden wordt gecontroleerd, is het zaak dat de loopbaanadviseur kan aantonen dat de gesubsidieerde activiteiten (voldoende) zijn uitgevoerd en dat aan alle aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Met andere woorden: de subsidieontvanger moet kunnen aantonen dat de subsidiegelden rechtmatig zijn besteed. Hiervoor is het onder andere noodzakelijk dat de identiteit van de deelnemer o.b.v. kopie van wettelijk identiteitsbewijs met BSN en handtekening kan worden vastgesteld. In dit geval is het maken en bewaren van een kopie van een identiteitsbewijs op basis van artikel 8 onder lid e van de Wbp toegestaan (is noodzakelijk voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak). Om het overmatig verwerken van gegevens te voorkomen, volstaat de zichtbaarheid op de kopie van naam, geboortedatum, BSN en handtekening. De foto op het identiteitsbewijs is niet noodzakelijk voor de vaststelling achteraf en dient daarom afgedekt mee gekopieerd te worden. Voor relatief kleine subsidies zoals de subsidies die op grond van deze regeling zullen worden verstrekt, geldt dat de administratieve lasten tot een minimum worden beperkt. De bij het aanvragen van de subsidie vereiste op te sturen documenten en informatie is daarom tot een minimum beperkt. Dit ontslaat de loopbaanadviseur er niet van de rechtmatigheid van de verstrekte subsidies desgevraagd aan te tonen aan de uitvoerder van de subsidieregeling. Hoewel de regeling geen eisen stelt aan de administratie, dient de loopbaanadviseur zich er wel bewust van te zijn dat hij op grond van de artikelen 2:10 en 3:15i van het Burgerlijk Wetboek verplicht is alle bedoelde bescheiden gedurende zeven jaren te bewaren.

OVERIG

Meer vragen?

Voor extra of aanvullende informatie verwijzen wij naar het document van het ministerie van Sociale Zaken: www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/documenten/publicaties/subsidies/nld/uitvoeren-en-verantwoorden/

Back To Top