skip to Main Content

Wijziging beleidsregel Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat

Aanleiding voor de wijziging is dat vanuit de praktijk behoefte is aan kenbaar beleid ten aanzien van de invulling van het normaal maatschappelijk risico, en dan met name ten aanzien van het normaal ondernemersrisico in het geval dat infrastructurele maatregelen van de minister (tijdelijk) schade voor ondernemingen veroorzaken. Met de wijziging wordt beoogd een transparante, kenbare invulling te geven aan het beleid, dat zowel aan het belang van rechtszekerheid voldoet als aan de noodzaak om maatwerk te kunnen leveren, en daarmee voldoende gewicht te kunnen toekennen aan de omstandigheden van het geval.

Bron: OpMaat

Back To Top