skip to Main Content
“Kwaliteit staat bij ons altijd hoog in het vaandel.”

Kwaliteit
Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf beschikt over diverse keurmerken, waaronder ISO-certificering en Blik op Werk. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben? Dan kunt u hieronder onze klachtenprocedure vinden.

1. Algemeen

Deze klachtenprocedure beschrijft de werkwijze bij de behandeling van klachten door opdrachtgevers en cliënten.

 1. Het geeft de rechten en plichten van Klager aan.
 2. Het beschrijft de definities van de begrippen ‘Klager’ en ‘klacht’.
 3. Het beschrijft de wijze waarop IMK klachten afhandelt.
 4. Het geeft aan waar Klager terecht kan als Klager en IMK niet tot overeenstemming komen.

2. Definities

Klager

Klager is degene die de klacht indient. Dit kunnen zijn:

 • Opdrachtgevende instanties, zoals gemeenten, UWV, bedrijven, of van personen als opdrachtgever.
 • Cliënten waarover wordt geadviseerd of die begeleid worden door IMK.

Klacht

Een klacht is een (veronderstelde) tekortkoming van IMK, volgende uit het (verondersteld) niet nakomen van met de cliënt of opdrachtgevende instantie gemaakte afspraken of een (vermeende) ondoeltreffendheid, ondoelmatigheid of onjuistheid van dienstverlening, dan wel volgende uit een gedraging van een medewerker, waarover de cliënt of opdrachtgever op- of aanmerkingen heeft dan wel reclameert. De klacht dient schriftelijk onderbouwd kenbaar te zijn gemaakt door Klager aan IMK.

3. Procedure

Indienen klacht

De onderbouwde klacht dient schriftelijk via de post of onderstaand contactformulier door Klager gemeld te worden.


  Jouw gegevens zijn veilig. We zullen ze nooit aan derden verstrekken.
  Termijnen

  De klachtbehandelaar is de manager van het district waarin Klager is gevestigd. Een klacht over een districtsmanager wordt behandeld door de directie. Binnen één week na ontvangst neemt de klachtbehandelaar (indien mogelijk telefonisch) contact op met Klager. Als tijdens dit gesprek duidelijk wordt dat er sprake is van een misverstand en Klager afziet van de klacht, dan wordt de procedure beëindigd. Indien dit niet het geval is, wordt de procedure vervolgd. De klachtbehandelaar maakt een afspraak met Klager voor een persoonlijk gesprek. De klachtbehandelaar beoordeelt op basis van alle beschikbare informatie of de klacht gegrond is of niet. De definitieve beslissing en eventuele maatregelen worden door de klachtbehandelaar vastgelegd in een brief aan Klager. Klachten dienen binnen vier weken na ontvangst te zijn afgewikkeld. Bij een mogelijk langere looptijd dient dit schriftelijk aan Klager te worden bevestigd.

  4. Tot slot

  Indien de afhandeling van een klacht niet naar tevredenheid van Klager is, wordt deze gewezen op de mogelijkheid zich te wenden tot de bevoegde instanties. Als Klager een UWV-cliënt is, dan kan deze zich wenden tot het Klachtenbureau UWV.

  Toch nog niet gevonden wat je zocht?
  Vind artikelen uit de kennisbank, veelgestelde vragen en ondersteunende informatie:
  Back To Top