skip to Main Content

Wat verandert er in 2020? Start nu alvast met de voorbereidingen.

Naar een beter sociaal vangnet voor zelfstandigen

Het sociaal vangnet voor zelfstandigen, de Bbz-regeling, wordt per 1 januari a.s. aangepast. In grote lijnen verschuift de verantwoordelijkheid (en daarmee de risico’s) van Rijk naar gemeenten en veranderen de geldstromen. Op tal van aspecten is nieuw beleid nodig, nieuwe werkwijzen en nieuwe kennis.

Beter nog, het is een logisch moment om de dienstverlening naar een volgend niveau te brengen. Tal van maatschappelijke trends, waaronder de snelle groei in aantal zelfstandigen en de democratisering van de burger, zorgen ervoor dat wat gisteren goed genoeg was, dat morgen niet meer is.

Hoe kan het IMK helpen?

Selecteer uw gemeente in onderstaande rekentool
Gemeente worden (deels) gecompenseerd via een specifieke uitkering vanuit het gemeentefonds.

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de financieringssystematiek van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004) vernieuwd. Onderdeel van deze vernieuwing is dat de levensvatbaarheidsonderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van het Bbz 2004 niet meer declarabel zijn bij het Rijk (uitgezonderd voor aanvragen die vallen in het overgangsrecht).

Gemeente worden (deels) gecompenseerd via een specifieke uitkering vanuit het gemeentefonds.

De hoogte van deze uitkering is onder meer afhankelijk van:
– Het gemiddelde aantal aanvragen over de afgelopen jaren
– De mate waarin u onderzoeken aan externen wenst uit te besteden
– Uw gemeentelijk ondernemers- en Bbz-beleid

Door gebruik van deze tool kunt u een inschatting maken of dit budget toereikend is dan wel dat het nodig is om binnen uw gemeente meer budget te claimen voor kosten van advies en/of begeleiding. In onderstaande rekentool ziet u direct voor welk bedrag uw gemeente zal worden gecompenseerd.

Het laatste nieuws inzake de wetswijzigingen

01-11-2019

Declaratie van levensvatbaarheidsonderzoeken uitsluitend mogelijk indien uitgevoerd in 2019
Het in het besluit opgenomen overgangsrecht heeft uitsluitend betrekking op aanvragen in het Bbz, gedaan vóór 1 januari 2020. Navraag wijst uit dat het overgangsrecht geen betrekking heeft op de nieuwe financieringssystematiek, die met ingang van 1 januari 2020 geldt. Er is hierbij geen overgangsrecht is geformuleerd.

Het is uitsluitend nog mogelijk om in het jaar 2019 uitgevoerde levensvatbaarheidsonderzoeken te declareren (via de SiSa-bijlage 2019). De datum van de Bbz-aanvraag is daarbij niet van belang.

31-10-2019

Toepassing wettelijke rente / Interpretatie artikel 41 lid 6 Bbz 2004 (nieuw)
Artikel 41 lid 6 Bbz 2004 (nieuw toegevoegd) luidt als volgt: “In de gevallen, bedoeld in het vierde en vijfde lid, blijft het resterende deel van de lening vanaf het moment van de opeisbaarheid van de lening rentedragend”.

Vanuit het Ministerie van SZW is nu aangegeven dat de intentie was om de Bbz-rente te handhaven nadat is teruggevorderd, zodat kan worden gesteld dat slecht gedrag niet wordt beloond met een “lagere rente”. Doordat het Bbz 2004 een AmvB is, is de Awb leidend, waardoor na terugvordering uiteindelijk toch de wettelijke rente moet worden berekend over het teruggevorderde bedrag. Geconcludeerd kan worden dat dit nieuw toegevoegde lid 6 hierdoor geen tot weinig betekenis heeft.

Reisgids naar een beter sociaal vangnet voor zelfstandigen

Nederland heeft een sociaal vangnet voor zelfstandige ondernemers, het Bbz 2004 – Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. Deze regeling wordt dit jaar aangepast. Deze aanpassing heeft met name betrekking op de financieringssystematiek tussen Rijk en gemeenten en niet op verbeteringen in de uitvoering.

Wij zijn van mening dat de dienstverlening aan ondernemers rond het sociaal vangnet, in het belang van de samenleving, veel beter kan en dat de wetswijzigingen rond de Bbz-regeling ook aanleiding voor gemeenten, en andere ketenpartijen, zijn om het dienstverleningsmodel tegen het licht te houden. Effectiever én efficiënter. Meer maatschappelijke baten tegen lagere kosten.

We hebben hierover een boek geschreven met een handreiking aan bestuurders in het publieke domein, met ondernemerschap in hun portefeuille, aan managers van de gemeentelijke afdeling zelfstandigen en aan de medewerkers bij gemeenten, die uitvoering geven aan de Bbz-regeling. Dit boek is bedoeld om te inspireren, te adviseren en aan te bevelen. Het is aan de gemeente zelf om ambities te bepalen, keuzes te maken en de dienstverlening vorm te geven.

Bestuurders, managers, dienstverleners, ketenpartijen, maar ook academici, worden uitgenodigd en uitgedaagd om te reageren, zodat een ‘gouden driehoek’ van publieke, private en academische partijen ontstaat, waarmee de totale keten rond zorgverlening aan ondernemers kan evolueren naar volgende niveaus.

Hulp nodig?

Het is zeker niet de intentie van ons boek om voor te schrijven hoe gemeenten moeten handelen of georganiseerd moeten zijn. Dat is natuurlijk aan de gemeente. Ons boek is bedoeld om te inspireren, te adviseren en aan te bevelen. Het is aan de gemeente zelf om ambities te bepalen, keuzes te maken en de dienstverlening vorm te geven. Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf ondersteunt gemeenten bij het ontwerp, de inrichting en de uitvoering van het sociaal vangnet voor zelfstandigen. In het Beter Bbz Plan wordt bepaald welk dienstenportfolio wordt ondersteund, met welk dienstverleningsmodel en welk organisatie en expertiseniveau nodig zijn.

Wilt u een Beter Bbz Plan opstellen?

Wij informeren u hier graag verder over. Bel ons op: 088 999 00 00


    Jouw gegevens zijn veilig. We zullen ze nooit aan derden verstrekken.

    Wilt u ook de Bbz reisgids ontvangen?

    Laat even uw gegevens achter en wij sturen u een exemplaar toe!


    Back To Top