skip to Main Content
Algemene voorwaarden IMK Intermediair B.V.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden IMK Intermediair B.V.

 1. Algemeen

  01.1 Met de opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld de partij die opdracht geeft.
  01.2 De opdracht wordt door de opdrachtgever verstrekt aan IMK Intermediair B.V. IMK Intermediair B.V. handelt onder de naam IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf.

 2. Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever.

 3. Totstandkoming van de overeenkomst

  03.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door opdrachtnemer en opdrachtgever een opdracht is ondertekend en de documenten waaruit deze ondertekeningen blijken in bezit van opdrachtnemer zijn gekomen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever en opdrachtnemer verstrekte informatie. De genoemde documenten worden geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  03.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
  03.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 4. Verplichtingen van de opdrachtgever

  04.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
  04.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
  04.3 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
  04.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

 5. Uitvoering van de opdracht

  05.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
  05.2 Opdrachtnemer kan pas meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
  05.3 Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt.

 6. Geheimhouding

  06.1 Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking hebben, verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot de informatie die beide partijen via of van elkaar te weten komen, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords, tegenover derden.
  06.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
  06.3 Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
  06.4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

 7. Intellectuele eigendom

  Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt bij de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen.

 8. Honorarium

  08.1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
  08.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
  08.3 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

 9. Betaling

  09.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Alleen door betaling door overmaking op één van de ten name van de opdrachtnemer gestelde bank of girorekeningen tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
  09.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 09.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
  09.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt door nietnakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
  09.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheden stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 10. Reclames

  10.1 Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 10 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
  10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
  10.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

 11. Leveringstermijn

  11.1 Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
  11.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
  11.3 De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden onthouden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk wetboek.

 12. Opzegging

  12.1 Opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever is enkel mogelijk ingeval van ernstige toerekenbare niet nakoming van opdrachtnemer, na ingebrekestelling met een redelijke termijn aan opdrachtnemer om alsnog na te komen.
  12.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

 13. Aansprakelijkheid

  13.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een adviseur of trainer kan worden verwacht.
  13.2 Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
  13.3 Opdrachtnemer is hoe dan ook nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte of directe bedrijfsschade, winstderving en dergelijke.
  13.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aansprakelijkheid jegens derden.
  13.5 Opdrachtnemer is te allen tijde verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
  13.6 Indien en voor zover mogelijk, heeft opdrachtnemer te allen tijde het recht, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken anders dan door betaling van een schadevergoeding.
  13.7 In het geval van overmacht is de opdrachtnemer niet schadeplichtig voor de daardoor veroorzaakte schade bij opdrachtgever. Er is sprake van overmacht indien de opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming. In geval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer heeft opdrachtnemer het recht om, naar haar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden is.

 14. Vervaltermijn

  Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na de beëindiging van de opdracht.

 15. Toepasselijk recht

  15.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
  15.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.


Algemene voorwaarden abonnementen
IMK Intermediair B.V.

   1. Algemeen

    01.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op: alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot dienstverlening en producten die worden geleverd door IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, hierna ook te noemen “IMK”.
    01.2 Indien en voor zover IMK diensten en producten ontwikkeld door derden aan abonnementhouders, hierna ook te noemen “de abonnee” ter beschikking stelt, al dan niet als onderdeel van of geïntegreerd in een dienst of product, zijn voor wat betreft die diensten en producten de voorwaarden van die derden van toepassing naast het bepaalde in deze algemene voorwaarden, rechten ingevolge deze algemene voorwaarden of voor haar verdergaande verplichtingen kan scheppen dan voortvloeien uit deze algemene voorwaarden. De abonnee aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor de abonnee ter inzage bij IMK en IMK zal deze aan de abonnee op zijn verzoek kosteloos toezenden. De algemene voorwaarden van derden, voor zover van toepassing binnen dit artikel, zijn ook in te zien via de websites van deechter met dien verstande dat toepasselijkheid van voorwaarden van derden voor IMK nimmer afbreuk kan doen aan haar betreffende derde partijen. Zie de bijlage voor een overzicht van de betreffende partijen en de koppeling naar de websites.
    01.3 Door het aangaan van een abonnement wordt de abonnee geacht met deze voorwaarden te hebben ingestemd.
    01.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
    01.5 IMK blijft te allen tijde bevoegd de levering van de diensten en/of producten op enig moment te staken dan wel een aanpassing door te voeren in de samenstelling van het overeengekomen pakket van diensten en/of producten. IMK zal de abonnee tijdig vooraf en schriftelijk hierover informeren. Indien de abonnee niet akkoord gaat met de deelstaking van het abonnement en/of de aanpassing van de samenstelling van het overeengekomen pakket van diensten en/of producten, heeft de abonnee het recht om het abonnement per direct te beëindigen. De wijze waarop de abonnee het abonnement kan beëindigen, zal door IMK duidelijk kenbaar worden gemaakt in haar eerder in dit artikel genoemde schriftelijke aankondiging. Door de abonnee reeds vooruitbetaalde abonnementsgelden worden door IMK in dat geval deels gerestitueerd.
    01.6 IMK is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.
    01.7 De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk-, typ- en zetfouten.

   2. Nieuwe abonnementen

    2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op elk moment ingaan.

   3. Abonnementstermijn, opzegging

    03.1 Tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding, wordt een abonnement aangegaan voor 6 maanden (“Abonnementstermijn”). Prijswijzigingen en/of wijzigingen zoals bedoeld in artikel 1.4 van deze algemene voorwaarden voorbehouden.
    03.2 Een Abonnementstermijn wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd, tenzij het abonnement minimaal één (1) maand voor het verstrijken van de Abonnementstermijn met inachtneming van artikel 3.3 is opgezegd. Nadat de Abonnementstermijn stilzwijgend voor onbepaalde tijd is voorgezet kan het abonnement te allen tijde – met inachtneming van artikel 3.3 – worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
    03.3 Het abonnement kan beëindigd worden via de persoonlijke account van de abonnee (Mijn Account) op de website: webshop.imk.nl.
    03.4 IMK behoudt zich het recht voor om bij restitutie van abonnementsgelden een bescheiden bedrag aan administratiekosten door te berekenen.

   4. Betaling

    04.1 Betaling van het abonnementsgeld vindt voorafgaand aan elke abonnementsperiode plaats door middel van een automatische incasso. De abonnementsprijzen vindt u op de website: webshop.imk.nl.
    04.2 Bij niet-tijdige betaling zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is IMK gerechtigd haar dienstverlening en/of de levering van de producten met onmiddellijke ingang te beëindigen, alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen en deze vordering over te dragenaan een incassobureau.
    04.3 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.
    04.4 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, schriftelijk kenbaar gemaakt aan de abonnees.

   5. Persoonsgegevens

    05.1 IMK is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om:
    i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen IMK en de abonnee;
    ii) een administratie bij te houden van alle abonnees;
    iii) relevante aanbiedingen te doen van IMK.
    05.2 De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookiebeleid van IMK.

   6. Klachten

    06.1 De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan IMK. IMK zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee.

   7. Aansprakelijkheid

    07.1 IMK is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door IMK geleverde dienst en/of product, tenzij IMK aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.
    07.2 IMK is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de abonnee van diensten en producten ontwikkeld door derden, al dan niet als onderdeel van of geïntegreerd in een dienst of product, welke door IMK als onderdeel van het abonnement ter beschikking zijn gesteld aan de abonnee.
    07.3 IMK is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van IMK gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van IMK, oproer, sabotage, tekortschieten van toeleveranciers van IMK, maatregelen van de overheid, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van IMK. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van IMK.
    07.4 Het is de abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat de abonnee aan IMK verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst tussen IMK en de abonnee.

   8. Slotbepalingen

    08.1 Op deze abonnementsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de rechtbank Midden-Nederland bij uitsluiting de bevoegde rechter. Deze abonnementsvoorwaarden van IMK zijn in papieren vorm kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij:

    IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf.
    Postbus 443
    3740 AK Baarn
    info@imk.nl


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van IMK Intermediair B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32162457.

Klik hier voor leverings- en betalingsvoorwaarden in PDF: Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden IMK Intermediair B.V.

Back To Top